Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici di sessione, con la sola finalità di permettere la normale navigazione delle pagine web. Non vengono utilizzati cookie di profilazione o tracciamento. Informativa Cookie

Mercoledý, 29 Settembre 2021
Impostazioni di visualizzazione: 

www.gabrieleortu.it – Copyright © Gabriele Ortu, tutti i diritti riservati

Pobera sa bingia chi timit is pillonis

Perdu teniat una dexina de giualis de binja, in Genna ‘e Tunzu, unu logu pagu cultivau e meda imboschiu. Logu de sirbonis e de pillonis.

Casi dogni annu is pillonis ndiddi binnannanta sa binja prima de coiri s’axina.

Perdu, arrosciu de treballari po debadas po curpa de is pillonis, s’est rivolgiu a unu connau e a su Retori de sa bidda po ddi donai una manu de agiudu po cumbatiri is pillonis.

Su connau e s’Arretori chi fianta duus birbantis dd’hanti nau: “Ci pensaus nosus bastit chi tui nos si fazas unu bellu prangiu cun peza de porceddu, casu marzu, e binu nieddu.”

Nau e fatu. Sigomenti sa dì innantis ci fiat sa festa manna de sa bidda, s’Arretori e ita hat fatu?

Nd’hat pigau totu is fetas chi su comitau haiat apicau in is fentanas de sa Cresia e in su campanili (tantis sa festa fiat acabada e is fetas no serbianta prus), e di acordiu cun su connau hanti decidiu de ddas apicari in sa binja de Perdu po nci podiri bogai is pillonis.

S’Arretori hat portau puru bestimentas chi sa genti dd’haiat donau po is poberus de sa parrochia (ma chi nesciunus prus boliat) e cun cussus hanti fatu unus cantus stramaionis chi hanti postus in mesu de is giualis de sa binja. Pois hanti ligau tot’is fetas chi s’Arretori haiat portau e si funti sezius po amirai su traballu chi haianta fatu.

“Innoi no c’hat a passai mai prus pilloni! –hat nau s’Arretori castiendu sa binja, totu acapiada a frocus coloraus– Una binja in festa, no c’est fundu sena de frocu.”

E su connau de Perdu dd’hat rispustu: “Hant a nai is pillonis, ocannu po sa binnenna s’hanti preparau festa manna!”

Comenti fiant godendusì su bellu traballu chi haiant fatu ecu una piga chi arribat e si calat comenti de unu aeroplanu propriu in conca de su primu stramaioni chi hanti postu.

“Afairu malu heus fatu. Mi parit chi innoi ci bolint is brebus!” Hat nau s’Arretori, bidendu sa piga in conca a su stramaioni.

“Nossi, s’est giai fuida po s’azichidu!” Hat nau su connau de Perdu. Ma no hait finiu su fueddu chi nd’arribat una bolu de pigas cantendu e allirgas, pariant andendu a sa festa de Sant’Arega.

“Crò, crò, crò.” E ognuna bandat a si collocai in conca de unu de cussus stramaionis chi haiant cuncordau.

“Mi parit chi innoi is brebus no bastant prus. –hat nau s’Arretori preocupau– Deu ddis tocu de liberu.”

E infatis ecu arribari un’ateru bolu de carrogas cantendu allirgas che Pasca aboxinendu e nandu: “Ma totu innoi est sa binja? Custa dda binnennaus in mesora!”

Pois subitu aterus bolus de cruculeus, de cardaneras, ghirus, meurras, canarius, turdus, sturrus, in pagu tempus sa binja pariat unu aeroportu. Si bidiat aterragius continus de dogna parti.

Ci fiat unu burdellu de cantus de pillonis chi pigat a conca: “Ciu, ciu; crà, cra; grò, grò; crò, crò.”

“Ma comenti mai anziché timiri custus pillonis si sunti riunius totus innoi pois chi heus postu is fetas e is stramaionis?” Hat nau su connau a s’Arretori chi isciat puru chi fiat unu bravu etologu e ddi hat domandau: “E ita sunti nendu cun su cantu insoru custus pillonis?”

“Seu spantau deu e totu a ddus intendiri. Sunti in festa. E sunti tzerriendu is amigus insoru po benniri a sa festa de sa binnenna. Biis hanti tzerriau su marragau poita ci sunti medas abis. Ddus intendis su chi funti nendu? «Benei , benei a sa festa de sa binnenna de sa binja de Perdu. Benei, c’est festa manna labai is fetas chi hanti postu in sa binja. No timais a su stramaioni, est totu una finta po no si fairi a timiri. Tocai piciocus a binnannai. Mi racumandu, prima su muscadeddu, e s’axina bianca, pois su bovali, s’olopu, s’axina orrosa, sa vernacia.»”

“Ma s’Arretori e ita m’est cogliunendu? Is pillonis no fueddant.”

“No fueddanta che a nosus , ma tra issus sì, e su chi issus nanta, deu ddu cumprendu, fillu miu.
Castia cussu zurrulliu chi est papendusì cussu gurdoni de muscadeddu, a dognia pibioni chi ingurtit cantat. Est tzerriendu is cumpangius sus a benniri a binnennai. Castia castia cussa mama cun is perdixis fillas suas currendi parit una puddighina de mata. Mì su cucumeu puru est arribau. Là, là, is varzias, cussas sunti bennias po is abis sunti che i su marragau. Castia, castia is sturrus a trubus sunti benendu. Mì, mì, su verdarolu, su canariu, su cruculeu, sunti gherrendu cun d’una cardanera po unu pibioni de muscadeddu. Castia cussu zurrulliu bicandu sa feta colori di arrosa, dd’hat pigada po axina arrosa. Una festa aici bella no dd’hemu ancora bia. Ne mai hemu biu un’aredi de pillonis, aici varius. No hant’essi’ scambiau sa binja de Perdu po s’arca de Noé? Sa cosa est comenzendu a mi ponni’ pensamentu. Comenti hat fatu su mangoni a nd’arribai a innoi?
S’achili, su untruxu, su stori, su poni, sa menga, sa puliga, su cau, e is pillonis chi bessinti a de noti comenti mai sunti totus innoi? Deu no creu de essiri santu Franciscu. Innoi ci hat postu sa coa su tiaulu, comenti nanta in bidda mia! Mi tocat a ddis tocai de liberu po salvai’ s’onori miu e de sa cresia, ma dd’hapu scaresciu in sagrestia e sa cosa certu no si podit improvisai.”

“S’Arretori miu, no c’est prus nudda de fairi! Ddu bit chi sa binja non portat prus mancu folla?”

“Dep’hemus fai su binu po sa missa cun Perdu e abardenti po cunfitai sa ceresia e su pirasteddu, ma mi parit chi no s’est andau mali su detreminu… Passienzia, Deus nc’hat a penzari… Issu cosa mali posta non di lassat mai… e nosus seus in is manus de Deus.”

Dd’arrespundit su connau: “Mi dispraxit po Perdu chi hat traballau sa binja cun sudori de sa fronti, ma issu puru chi creit in Deus e ligit su Vangeliu hat a cumprendiri mellus su chi Gesu Cristu hat nau:
«…Castiai is pillonis de s’aria, no traballanta, no tenenti letu po dromiri, ne bestiri e puru bivinti su propriu e no si preocupanta de nudda.»”

Imparai a biviri, ominis, imparai! Is pillonis puru funti fillus de Deus, e Deus fillu afligiu no ndi lassat!


Copyright © Gabriele Ortu - Tutti i diritti riservati.
www.gabrieleortu.it – Copyright © Gabriele Ortu, tutti i diritti riservati


Aggiornamento pagina: 26/04/2008
Copyright © 2007-2008 Gabriele Ortu

Menù rapido informazioni