Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici di sessione, con la sola finalità di permettere la normale navigazione delle pagine web. Non vengono utilizzati cookie di profilazione o tracciamento. Informativa Cookie

Martedì, 23 Luglio 2024
Impostazioni di visualizzazione: 

www.gabrieleortu.it – Copyright © Gabriele Ortu, tutti i diritti riservati

Deus fueddat in sardu

Arrosciu de aturai sempri solu, una dì, a Deus est benniu a conca de creai su mundu.

“In custu scuriu e chini hat a biri su chi bollu creai?” Hat pensau tra Issu e totu e luegus hat dezidiu de creai sa luxi.

“Ita cosa bella! Si bit un’agu in mesu de sa palla. A no dd’essi’ pensau prima!”

Deus, infatis, candu ddi pariat giustu a fai una cosa, no est chi dda fessit, comenti fadeus nosus. A Issu bastat a dda pensai e sa cosa si fadiat de sei e totu.

Aici est acadessiu candu hat pensau de fai sa luxi. Est istetiu coment’ ‘e candu si girat unu interrutori: pensau e fatu!

Su soli e is stellas sunt allutas de candu dd’est bennia a conca custa idea de sa luxi, e de inzandus, sa luxi s’est posta a curri’ a fatu de su scuriu e no s’est ancora firmada.

“Imoi chi c’est luxi meda, e ita est cambiau po mei? Solu femu e solu seu aturau.” Hat nau Deus pensamentosu.

No hiat finiu custus fueddus e giai una grandu cantidadi de Angelus sunt aparessius de nanti de Issu. Unu prus bellu de s’ateru. No si cumprendiat perou chi fessint mascus o feminas cun totu chi fiant spollaus; Deus, infatis si fiat scaresciu de ddis fai’ su bestiri. No est chi si fessit scaresciu, no dd’hiat pensau.

Apenas nascius, custus Angelus, comenti e chi essint arriciu un ordini, si sunti sterrius ananti de Deus e Dd’hant adorau, e, ballandu a ingiriu su ballu tundu, Ddi torrant grazias cuntentus.

“Ma castia tui a no dd’essi’ pensau prima! - Hat torrau a narri’ - Femu una eternidadi gioghendu a sa sola a solitariu, e po aciunta, puru in su scuriu.”

Comenti fiat Deus fadendi custas considerazionis asuba de su chi hiat creau, s’est pesada una nebida aici tipìa chi, giai giai, no si bidiant prus is Angelus.

Deus insandus hat pensau de dda fai’ sparessi’, e luegus, comenti e chi essit arriciu unu cumandu, totu sa nebida s’est furriada in acua e hat formau una bocia aici manna chi no si bidiat sa fini. Custa bocia tot’in d’una hat comenzau a furriotai coment’ ‘e una bardufula ananti a Deus e a is Angelus spantaus.

“Benei, piciocus, bollu biri cant’est manna custa bocia.” Hat nau Deus a is Angelus, e i custus si sunti postus in caminu a fatu de Issu.

Sigumenti, perou, ci fiat pagu luxi, ca sa dì fiat scurigandusì e is Angelus no ci bidiant, Deus si fiat scaresciu de ddis fai’ is ogus, po rimediai, hat pensau de ponni’ unu sprigu in su celu po podi’ biri in su scuriu de sa noti.

Unu nau, unu fatu. Su chi hiat pensau est acuntessiu. In su celu s’est formada un’atera bocia a faci de fermentu e luegus s’est fatu lugori, e sa bocia de s’acua s’est illuminada mandendu raius de luxi in ogna logu.

“Custa bocia hat a fai’ luxi candu sa bocia de su soli s’est acuada. Dda zerriaus luna.” Hat nau Deus cuntentu de s’opera sua.

Is Angelus, cand’hanti biu sa bocia de s’acua luxenti-luxenti hanti nau tra issus: “Tocai ca si fadeus su bagnu.” E luegus si sunt acabussaus po s’arrifriscari, ca fiat una noti de basca legia meda.

Comenti si sunti ghetaus in acua, una grandu cantidadi nd’est bessia a foras e s’est sparzinada totu a ingiriu de sa bocia e hat formau is stellas chi ancora oi, in is notis de su mesi de austu bideus calendu fui fui de su celu.

Sa cosa est parta bella meda a Deus chi s’est postu a sulai s’acua fadendudendi bessiri una cantidadi manna de acua chi s’est furriada in cinciddas aici comenti ‘e candu si scrabuzonat unu zuzoni de fogu po ddu fai allui’ de prus.

Cussas sunt is stellas prus mannas chi si bint in su celu.

Bidendu cussa grandu cantidadi de acua Deus hat pensau: “Ma, e chini s’hat a bufai totu cust’acua?” Aici dd’est benniu a conca de creai’ sa terra, is animalis e is arburis, cun is frutus de ogna calidadi.

ogna tretu ci hat postu unu monti, o unu montixeddu, o una pranura e pois ddus hat imboddiaus de matas. Ci fiant matas de moddizi po fai s’ollu, zinnibiri po is barracas, samucu po fai mexinas, alburis de arenada po arriri a gustu, matas de figu, de mendula po fai is iscandelaus, nuxis, castangias e finzas sa murta po fai licoris e medas fundus de sarmentu cun axina cota pronta a binnennai. In is pranuras hat fatu nasci orgiu, trigu e ateras erbas e froris coloraus e fragosus. ogna tanti un’arriu, un’arrizolu, una tuerra, una funtana, unu benazu, unu lagu, una foresta, e aintru animalis de medas arrazas. Ci fiant gatus, canis, bucamelis, arrizonis, margianis, martinicas e aturus e aturus animalis, e una cantidadi manna de molentis. Sì, medas molentis.

Pois pillonis de medas arrazas: cardaneras, marragaus, cucumeus, mangonis, concas de moru, varzias, carrogas e finzas anadis e pedrixis po is cassadoris, propriu comenti est oi sa terra. Beh, no propriu propriu aici, ma pagu o prus.

Su chi pensat Deus si format in s’istanti: in s’acua hat pensau de ponni’ is piscis e su logu s’est prenu de alegusta, giarretu, macioneddu, anguidda, trota, prupu, cavuru, cociula, arrizonis, buconis, ostionis e una cantidadi e calidadi manna de aterus piscis. Balla ca s’est divertiu fadend’is cosas! Fiat spantau Issu puru candu hat bitu totu custas calidadis de piscis, ma fiat cuntentu poita tot’is cosas chi pensat ddi bessianta beni.

“Totu beni fatu. Ma e chini s’hat papai totu custu beni de Deus?”

Sì, sì, propriu aici hat nau e inzandus dd’est benniu a conca de creai’ s’omini.

Mai dd’essit fatu! Siat essi’ pentiu si dd’essit… poziu fai’, ma custu no dd’est stetiu possibili, ca Deus no si podit pentiri. Hat cumprendiu perou chi s’omini fiat unu una specia de castigu, una cosa mali bessia, e inzandus, po ddi donai una manu de agiudu hat creau sa femina.

Ai custu puntu hat cumprendiu chi is cosas fiant andendu mali e spantau hat nau: “No bollu penzai prus. Tengu bisongiu de mi pasiai!”

Fat’ istat chi, o poita s’urtima parti de sa creazioni dd’hat stancau, o de chi no hat cumprendiu de hairi fatu calincunu sbagliu creandu s’omini e sa femina e hat decidiu tra Issu de ponni’ fini a sa creazioni. Infatis:

Pustis c’aiat Deus su mundu creadu / e fatu s’aba, sa lughe e sa foresta / e sa terra de animales populadu, / ghirende cun sos Anghelos in festa, / istracu, pro aere meda fatigadu, / s’agatesi in d’unu mare in tempesta. / E tando, pranos e montes a sa rinfusa / formadu ana sa nostra bella Ichnusa.

Po su riposu insoru, is Angelus, e Deus e totu, amainaus de custa bella isola chi s’est formada, hanti scioberau unu logu arriparau de is bentus cun d’una bella plaia de arena aici fini chi no s’agatat s’uguali.

De sa dì custu logu si narat Il golfo degli Angeli.

A Deus ddi capitat puru, calencuna ‘orta de fueddai in italianu e po cussu hapu lassau su nomini comenti dd’hat postu Issu.

In cussu logu aici bellu perou sa dì e totu est sucediu su primu certu de candu esti stetia creada sa terra, anzis su mundu.

Fiat una dì de basca de cussas chi fait mancai’ s’alidu finas a sa caliscerta. S’acua de celu no fiat imbentada e ancora no hiat propiu po arrifriscai su logu.

Deus fiat corcau in s’arena pasiendusì a suta de una nuixedda chi hiat Issu e totu postu in su celu po si difendi’ de su grandu callentori de sa dì.

Totu in d’una, duus Angelus, chi fiant corcaus acanta de Deus, si sunti postus a certai tra issus a boxi arta po cosas de nudda.

Deus, scidau de su treulu de custus duus, po ddus separai de pari ddis hat nau: “Tui! Piga acua de su mari e portancedda a pitzus de sa nuixedda, po arrifriscai su logu. E tui, bai a portai unu frascu de acua po bufai ca portu su guturu sicau che nai de linna.”

Su primu hat subitu fatu su chi Deus dd’hat cumandau, s’ateru invecis, s’est arribellau e hat arrespustu chi issu a pigai s’acua no ci andada poita fiat smarriu po su grandu giru chi hiat depiu fai, e teniat bisongiu de si riposai unu pagu.

Ai cust’arrespusta, Deus, no ci hat bitu prus. Ddi donat una bussinada e s’Angelu nc’est lompiu a unu montixeddu chi fiat de nantis.

Su corpu chi Deus dd’hat donau, fiat talmenti forti, chi s’Angelu, comenti c’est lompiu nd’hat segau un’ arrogu de montixeddu.

De sa dì, s’Angelu est sparessiu de sa nanti de Deus, e, po dd’hairi negau s’obedienzia, Deus dd’hat furriau in tiaulu.

A su monti dd’est aturau s’arregordu de cussu corpu e, de cussa dì su nomini, infatis ancora oi, si narat Sa sedda de su tiaulu.

S’Angelu e su tiaulu. Su Beni e su Mali. De sa dì giranta su mundu po sparzinai cunfortu e doloris a totu s’umanidadi.


Copyright © Gabriele Ortu - Tutti i diritti riservati.
www.gabrieleortu.it – Copyright © Gabriele Ortu, tutti i diritti riservati


Aggiornamento pagina: 26/04/2008
Copyright © 2007-2024 Gabriele Ortu

Menù rapido informazioni